ࡱ> {}z}bjbjޥ2ǴǴ0..vvvvvDL1~s@%(x0111111$2z5J%1uv*ss**%1vv1****vv0**0***=SN**0101*5*5**5v0(********%1%1****1****5*********. <:Zkon NR SR . 37/2014 Z. z. o Dobrovo>nej po~iarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorch zkonov 129/2015 Z. z. (01.09.2015) Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone: l. I Postavenie Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky 1 (1) Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky je nezvisl prvnick osoba HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_21" 1) so sdlom v Bratislave psobiaca na celom zem Slovenskej republiky, ktor pln lohy na seku ochrany pred po~iarmi, zdolvania po~iarov a zchranrskych prc. (2) Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky psob v slade s stavou Slovenskej republiky, stavnmi zkonmi, ostatnmi vaeobecne zvznmi prvnymi predpismi, ako aj medzinrodnmi zmluvami, ktormi je Slovensk republika viazan. 1) Zkon . 83/1990 Zb. o zdru~ovan ob anov v znen neskorach predpisov. 2 Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky je lenom Slovenskho nrodnho komittu Medzinrodnho zdru~enia pre po~iarne a zchrann slu~by a jej prostrednctvom Medzinrodnho technickho vboru pre prevenciu a hasenie po~iarov a lenom Svetovej federcie dobrovo>nch hasi ov so sdlom v Tokiu. Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky spolupracuje so zahrani nmi organizciami dobrovo>nch hasi ov. 3 Cie> a lohy Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky (1) Cie>om Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky je vchova a prprava obyvate>stva k ochrane pred po~iarmi a ne~iaducimi udaloseami HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_253" 1a). Tento cie> zabezpe uje Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky plnenm loh v oblasti a) vchovy obyvate>stva v oblasti ochrany pred po~iarmi, osobitne vo vzeahu k deeom a mlde~i, b) odbornej prpravy, akolenia a vcviku obyvate>stva v oblasti prevencie, zdolvania po~iarov, zchrannch prc pri ne~iaducich udalostiach HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_253" 1a), c) finan nej podpory dobrovo>nch hasi skch zborov obce a inch ob ianskych zdru~en zaradench do celoploanho rozmiestnenia sl a prostriedkov, d) zsahovej innosti lenov Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky, e) civilnej ochrany obyvate>stva, f) dobrovo>nckej innosti v oblasti ochrany pred po~iarmi a ne~iaducimi udaloseami HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_253" 1a), g) verejnoprospeanej, vzdelvacej, osvetovej a kultrnej innosti, h) organizcie aportovej innosti a sea~ zameranch na ochranu pred po~iarmi, i) zachovania a zve>aovania historickho a kultrneho dedi stva v oblasti ochrany pred po~iarmi, j) cezhrani nej spoluprce, k) tvorby, ochrany, udr~iavania alebo zlepaovania ~ivotnho prostredia. (2) Ministerstv a ostatn stredn orgny attnej sprvy a obce spolupracuj s Dobrovo>nou po~iarnou ochranou Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitnm predpisom. HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_75" 2) (3) Na plnenie loh na seku ochrany pred po~iarmi m~e Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky zriaovae vzdelvacie zariadenia. 1a) 2 ods. 6 psm. a) zkona . HYPERLINK "JavaScript:fnc(549,0);" 314/2001 Z. z. v znen zkona . 129/2015 Z. z. 2) 57 a 58 zkona . HYPERLINK "JavaScript:fnc(549,0);" 314/2001 Z. z. o ochrane pred po~iarmi v znen neskorach predpisov. 3a Finan n podpora dobrovo>nch hasi skch zborov obce (1) Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky ka~doro ne z finan nch prostriedkov zskanch z dotcie pod>a HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_92" 4 ods. 3 poskytuje finan n prostriedky obciam na el finan nej podpory dobrovo>nch hasi skch zborov obce a ob ianskym zdru~eniam zaradenm do celoploanho rozmiestnenia sl a prostriedkov. (2) Finan n podpora dobrovo>nch hasi skch zborov obce sa sklad z paualnej a pohyblivej zlo~ky. (3) Paualna zlo~ka zvis od zaradenia dobrovo>nho hasi skho zboru obce do kategrie pod>a osobitnho predpisu. HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_286" 2a) Pohybliv zlo~ka zvis od uskuto nench vjazdov mimo zemia obce na zklade pokynu opera nho strediska Hasi skho a zchrannho zboru, pri om je v nej zahrnut aj nhrada za pohonn ltky. (4) S aseou finan nej podpory m~u bye aj peHa~n dary v zvislosti od po tu vjazdov a asti na nich. (5) Podrobnosti o poskytovan finan nej podpory a vaku paualnej zlo~ky ustanov vaeobecne zvzn prvny predpis, ktor vydMinisterstvo vntra Slovenskej republiky (alej len ministerstvo vntra ). 2a) 33 zkona . HYPERLINK "JavaScript:fnc(549,0);" 314/2001 Z. z. v znen neskorach predpisov. 4 Majetok a prjmy Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky (1) Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky samostatne hospodri so svojm majetkom a v slade s osobitnmi predpismi HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_97" 3) m~e u~vae aj majetok attu, majetok obc a majetok vyaach zemnch celkov. (2) Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky zskava prostriedky na svoju innose najm z lenskch prspevkov, z vnosov z vlastnej innosti a vlastnho majetku, z darov od fyzickch osb a prvnickch osb a z dedi stva. (3) Slovensk republika poskytuje Dobrovo>nej po~iarnej ochrane Slovenskej republiky ka~doro ne dotcie zo attneho rozpo tu pod>a osobitnho predpisu HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_100" 4) najmenej vo vake potrebnej na plnenie lohy pod>a HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_40" 3 ods. 1 psm. c). 3) 13 ods. 1 zkona Nrodnej rady Slovenskej republiky . 278/1993 Z. z. o sprve majetku attu v znen neskorach predpisov. Zkon Slovenskej nrodnej rady . 138/1991 Zb. o majetku obc v znen neskorach predpisov. Zkon . 446/2001 Z. z. o majetku vyaach zemnch celkov v znen neskorach predpisov. 4) Zkon . 526/2010 Z. z. o poskytovan dotci v psobnosti Ministerstva vntra Slovenskej republiky v znen neskorach predpisov. 5 Rozpo et Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky (1) Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky hospodri pod>a rozpo tu schvlenho jej orgnmi pod>a stanov. (2) Rozpo et Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky obsahuje vaetky rozpo tovan prjmy a vdavky a zostavuje sa a schva>uje sa na prsluan kalendrny rok. 6 tovnctvo Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky (1) Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky vedie tovnctvo pod>a osobitnho predpisu. HYPERLINK "" \l "IdD "   FHJN,24&(.0пО~l]OО~ОhCSCJOJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ#jh;CJOJQJU^JaJ!hCS0JCJH*OJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ&jhCSCJH*OJQJU^JaJhCS5OJQJ\^J hCS5CJOJQJ\^JaJhCSCJOJQJ^JaJ hCS5CJOJQJ\^JaJ hCS5CJOJQJ\^JaJ: $ b FJ,4ed5}$a$ed99?$a$edat$a$edat $8`8a$ed=~?N $`a$edK $`a$ed&)H$a$ed0'3&$a$edDIXd$a$ed?;$a$edU> $a$edG'$a$ed\J\&L26\ X{o $8`8a$ed5 $8`8a$edG? $8`8a$edw\ $8`8a$ed%# $8`8a$ed['C $8`8a$edU $8`8a$eda # $8`8a$edN6, $8`8a$ed& $8`8a$ed01^ $8`8a$ed)n $`a$ede* "(*02DFD F b d !"!>!@!!ܽܽܽ||l|||l|hCS0JCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ#jh;CJOJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJ!hCS0JCJH*OJQJ^JaJ&jhCSCJH*OJQJU^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ# !!""$%j(<)**~ $`a$ed3 $`a$ed $`a$ed~f $`a$ed ! $`a$edi edF$a$ed.Y $8`8a$ed6t $8`8a$ed<$a$ed99? $`a$edm;" $`a$ed'K !!!"" # #X#Z#n#p#&&&&&&******D+F+Ͽ᫜yj\J\J#jhCSCJOJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ#j8h;CJOJQJU^JaJ!hCS0JCJH*OJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ&jhCSCJH*OJQJU^JaJhCS0JCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJ hCS5CJOJQJ\^JaJF+b+d++++2,.-0-|-~---11l1n1r1t111*2,2R2T2X2Z2\2п}}kk[kI#jh;CJOJQJU^JaJhCS0JCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJ!hCS0JCJH*OJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ&jhCSCJH*OJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJ hCS5CJOJQJ\^JaJhCSCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJhCS0JCJOJQJ^JaJ*++2,"./X2\2^34455R6:78 $`a$edmO $`a$edw ked+dB$a$ed*C $8`8a$edd8`8edf. $`a$ed1/0 $`a$edKo, $`a$ed#4 edV ;$a$ed_X` $8`8a$edHJ \2`244555R6888999:N$N&N*N,NdOfOOOOOOOOOPPTPhPjPPPïï{ii#jhCSCJOJQJU^JaJ#jph;CJOJQJU^JaJ!hCS0JCJH*OJQJ^JaJUhCSCJH*OJQJ^JaJ&jhCSCJH*OJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJ hCS5CJOJQJ\^JaJhCSCJOJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ#889.NOOPPQQ~RSUUVX $`a$ed:8bed-C$a$edzCh $`a$edR $`a$edSsedqU$a$edP' $8`8a$edgh $8`8a$edk $`a$ed X $`a$edoAed=N$a$ed0~oc_5458_IdEl_126" 5) (2) tovn zvierka je prstupn verejnosti v sdle Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky a podlieha sprstupneniu pod>a osobitnho predpisu. HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_129" 6) 5) Zkon . 431/2002 Z. z. o tovnctve v znen neskorach predpisov. 6) Zkon . HYPERLINK "JavaScript:fnc(1662,0);" 211/2000 Z. z. o slobodnom prstupe k informcim a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o slobode informci) v znen neskorach predpisov. 7 Pou~vanie znaku a nzvu Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky (1) Pou~vanie znaku Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky a nzvu Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky je mo~n len v slade s cie>om a lohami pod>a tohto zkona. (2) Pou~vanie znaku Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky a nzvu Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky na in ely ako pod>a odseku 1 je mo~n len s vslovnm shlasom Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky. 8 Priestupky (1) Priestupku sa dopust ten, kto pou~ije znak Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky alebo nzov Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky alebo znak alebo nzov ich napodobHujci v rozpore s HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_134" 7 alebo k takmuto pou~itiu vedome napomha inej osobe. (2) Za priestupok pod>a odseku 1 mo~no ulo~ie pokutu do 250 eur. (3) Priestupky pod>a odseku 1 prejednva ministerstvo vntra na nvrh Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky. (4) Na priestupky a ich prejednvanie sa vzeahuje vaeobecn predpis o priestupkoch. HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_164" 7) 7) Zkon Slovenskej nrodnej rady . HYPERLINK "JavaScript:fnc(1663,0);" 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen neskorach predpisov. 9 In sprvne delikty (1) Ministerstvo vntra na nvrh Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky ulo~ pokutu od 100 eur do 500 eur prvnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikate>ovi, ktor pou~ije znak Dobrovo>nej po~iarnej ochrany Slovenskej republiky alebo nzov Dobrovo>n po~iarna ochrana Slovenskej republiky alebo znak alebo nzov ich napodobHujci v rozpore s HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_134" 7 alebo k takmuto pou~itiu vedome napomha inej osobe. (2) Ak do jednho roka od prvoplatnosti rozhodnutia o ulo~en pokuty djde k opakovanmu poruaeniu povinnost pod>a odseku 1, ministerstvo vntra ulo~ pokutu do dvojnsobku sadzby uvedenej v odseku 1. (3) Pri ur en vaky pokuty sa prihliada na zva~nose, spsob, as trvania a nsledky protiprvneho konania. (4) Konanie o ulo~en pokuty mo~no za ae do dvoch rokov odo dHa, ke sa ministerstvo vntra dozvedelo o poruaen povinnosti, najneskr vaak do troch rokov odo dHa, ke k poruaeniu povinnosti doalo. (5) Vnos pokt je prjmom attneho rozpo tu. (6) Na konanie o ulo~en pokuty sa vzeahuje vaeobecn predpis o sprvnom konan. HYPERLINK "" \l "IdDoc_5458_IdEl_195" 8) 8) Zkon . 71/1967 Zb. o sprvnom konan (sprvny poriadok) v znen neskorach predpisov. l. II Zkon . 314/2001 Z. z. o ochrane pred po~iarmi v znen zkona . 438/2002 Z. z., zkona . 215/2004 Z. z., zkona . 347/2004 Z. z., zkona . 562/2005 Z. z., zkona . 519/2007 Z. z., zkona . 445/2008 Z. z., zkona . 199/2009 Z. z. a zkona . 400/2011 Z. z. sa men takto: 1. V 30 ods. 2 psmeno c) znie: c) dobrovo>n hasi sk zbor obce. . 2. V 30 ods. 2 sa vypaea psmeno d). 3. V 30 ods. 3 sa vypaeaj slov a zamestnanci obce zaraden v hasi skej jednotke uvedenej v odseku 2 psm. c) a slov v tchto jednotkch sa nahrdzaj slovami v tejto jednotke . 4. V 30 ods. 4 sa slov odseku 2 psm. d) nevykonvaj nahrdzaj slovami odseku 2 psm. c) spravidla nevykonvaj . 5. Nadpis pod 33 znie: Dobrovo>n hasi sk zbor obce . 6. V 33 odsek 7 znie: (7) Podrobnosti o zriaovan dobrovo>nho hasi skho zboru obce, kategrich dobrovo>nch hasi skch zborov obce, postupe pri ur ovan po tu lenov dobrovo>nho hasi skho zboru obce a o materilno- technickom vybaven dobrovo>nho hasi skho zboru obce ustanov vaeobecne zvzn prvny predpis, ktor vyd ministerstvo. . 7. V 33 sa vypaea odsek 8. 8. V 37 ods. 2 sa vypaeaj slov a obecnho hasi skho tvaru . 9. V 41 ods. 4 psm. a) sa vypaeaj slov z obecnho hasi skho tvaru a . 10. V 41 ods. 4 sa vypaea psmeno e). 11. V 41 ods. 10 sa vypaeaj slov ,velite> obecnho hasi skho tvaru . 12. V 58 sa vypaeaj odseky 3 a 4. Poznmka pod iarou k odkazu 21 sa vypaea. 13. 72a znie: 72a (1) lohy dobrovo>nho hasi skho zboru obce pod>a tohto zkona pln v obciach, ktor s mestami, dobrovo>n hasi sk zbor mesta. (2) Ak sa v doterajach predpisoch pou~va pojem obecn hasi sk zbor vo vaetkch tvaroch, rozumie sa tm dobrovo>n hasi sk zbor obce v prsluanom tvare pod>a tohto zkona. . 14. Slov obecn hasi sk zbor vo vaetkch tvaroch sa v celom texte zkona nahrdzaj slovami dobrovo>n hasi sk zbor obce v prsluanom tvare. l. III Zkon . 315/2001 Z. z. o Hasi skom a zchrannom zbore v znen zkona . 438/2002 Z. z., zkona . 666/2002 Z. z., zkona . 424/2003 Z. z., zkona . 451/2003 Z. z., zkona . 462/2003 Z. z., zkona . 180/2004 Z. z., zkona . 215/2004 Z. z., zkona . 365/2004 Z. z., zkona . 382/2004 Z. z., zkona . 729/2004 Z. z., zkona . 561/2005 Z. z., zkona . 327/2007 Z. z., zkona . 330/2007 Z. z., zkona . 519/2007 Z. z., zkona . 445/2008 Z. z., zkona . 82/2009 Z. z., zkona . 199/2009 Z. z., zkona . 151/2010 Z. z., zkona . 543/2010 Z. z., zkona . 48/2011 Z. z., zkona . 400/2011 Z. z., zkona . 345/2012 Z. z., zkona . 80/2013 Z. z. a zkona . 190/2013 Z. z. sa men takto: V 3 ods. 5 sa slov obecnch hasi skch tvarov a obecnch hasi skch zborov, nahrdzaj slovami dobrovo>nch hasi skch zborov obce, . l. IV innose Tento zkon nadobda innose 1. aprla 2014. Ivan Gaaparovi v. r.Pavol Paaka v. r.Robert Fico v. r. PPPQQQ~RUUUVWW XXXXZZZZZZZZZп{l{[{I#j h;CJOJQJU^JaJ!hCS0JCJH*OJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ&jhCSCJH*OJQJU^JaJhCS0JCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJ hCS5CJOJQJ\^JaJhCSCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJhCS0JCJOJQJ^JaJXYYZZ \\<\_fa@bc(d"e~r $`a$edWYQ $`a$edQv $`a$ednB $`a$ed1M $`a$edw $`a$ed $edy;$a$ed7RU $8`8a$ednW$a$edzCh $`a$edC.N $`a$eda $`a$ed' Z[H[J[[[[[ \\\<\_ _X_Z_`_b_ddeee e"e⯡k\kKk!hCS0JCJH*OJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ&jhCSCJH*OJQJU^JaJhCS0JCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJ hCS5CJOJQJ\^JaJhCS0JCJOJQJ^JaJ#jhCSCJOJQJU^JaJhCSCJOJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJ"e$e&e*eeenu~u||0||||||||| } }}±߱߱ߓߋߋߋhCShCSCJaJ hCS5CJOJQJ\^JaJhCS5OJQJ\^J hCS5CJOJQJ\^JaJhCSCJOJQJ^JaJhCSCJH*OJQJ^JaJhCSCJOJQJ^JaJ#jh;CJOJQJU^JaJ"e&eeeh`hhhxjnkklnnjo p^ppHqqqqrFtnuedL$cedL$c$a$edWu $8`8a$edv$a$ed7RUnu~uz||0|||||||f_kdD$$IfedU> T0BB t634BaitU> T $$Ifa$$a$ed+r$a$ed|V]$a$edC<$a$edOR$a$edOR$a$ediu ||| } }}61edU> _kd^$$IfedU> T0BB t634BaitU> T $$Ifa$_kd$$IfedU> T0BB t634BaitU> T01h/R . A!"#$% Dd<P 3 3"((Dd<P 3 3"((Dd<P 3 3"((Dd<P 3 3"((Dd<P 3 3"((Dd<P 3 3"((Dd<P 3 3"(($$IfedU> !vh5(5l#v(#vl:V t6,534BitU> T$$IfedU> !vh5(5l#v(#vl:V t6,534BitU> T$$IfedU> !vh5(5l#v(#vl:V t6,534BitU> T^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnyCJ_HaJmHsHtHFA`F Predvolen psmo odsekuZi@Z 0Normlna tabu>ka4 l4a 0k 0 0 Bez zoznamu PU`P 0Hypertextov prepojenie >*ph\V \ 0Pou~itHypertextovPrepojenie >*ph>^`> 0Normlny (webov)4/"4 new-DM 4/24 del-DM >/B> sel-D@M B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuرMniP@I}úam[إ;du@IIcyI`+H{|._3t@ cy$11V*¥@CZmu)4Pc ϏȩH>MdKJ`r*L0 SbX*h{56./lS ֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccV[ml.;xvWYp1ϡCzs] _Z-P EticE\ + 5M]Ś^'4c|97y! a!%f^=Stt<8%IX^|17/~QeOW!}foϞ߿{XxTiL$AA1cWr2g[10-LBTAߘbyǑC\ P>W'w(ZZ;YJ+\ӼJfNq{TooBQG]C'B;:vݡCQJ ȉ٢m_U:FΪ". ᇄ9f' U$8fe_*r0~ד <Q/ RV)@ߒӯaXnaE Eh^ǜ[|8h}Qvp7C;' }'W[4tDK(NiwQ6ίC|z[ &IU}./].-W kBm+] f$v{otp@2i}T7Nc@THNZ[K}nqR]c{oey;ck;) C cci:]pO&zL@[f_PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!nG\Qtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 0 !F+\2PZ"e} "#%?AB*8X"enu|}!$&@CDEcd " I L " 1 k Gos})4Zi Px{!!!d$$$0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8@0( B S ?]IdDoc_5458_IdEl_1IdDoc_5458_IdEl_4IdDoc_5458_IdEl_5IdDoc_5458_IdEl_8IdDoc_5458_IdEl_11IdDoc_5458_IdEl_12IdDoc_5458_IdEl_17IdDoc_5458_IdEl_20IdDoc_5458_IdEl_21IdDoc_5458_IdEl_24IdDoc_5458_IdEl_27IdDoc_5458_IdEl_28IdDoc_5458_IdEl_31IdDoc_5458_IdEl_34IdDoc_5458_IdEl_37IdDoc_5458_IdEl_40IdDoc_5458_IdEl_43IdDoc_5458_IdEl_46IdDoc_5458_IdEl_49IdDoc_5458_IdEl_52IdDoc_5458_IdEl_55IdDoc_5458_IdEl_58IdDoc_5458_IdEl_61IdDoc_5458_IdEl_64IdDoc_5458_IdEl_67IdDoc_5458_IdEl_71IdDoc_5458_IdEl_74IdDoc_5458_IdEl_253IdDoc_5458_IdEl_75IdDoc_5458_IdEl_262IdDoc_5458_IdEl_263IdDoc_5458_IdEl_266IdDoc_5458_IdEl_271IdDoc_5458_IdEl_274IdDoc_5458_IdEl_279IdDoc_5458_IdEl_282IdDoc_5458_IdEl_285IdDoc_5458_IdEl_286IdDoc_5458_IdEl_80IdDoc_5458_IdEl_81IdDoc_5458_IdEl_84IdDoc_5458_IdEl_89IdDoc_5458_IdEl_92IdDoc_5458_IdEl_96IdDoc_5458_IdEl_97IdDoc_5458_IdEl_100IdDoc_5458_IdEl_103IdDoc_5458_IdEl_104IdDoc_5458_IdEl_107IdDoc_5458_IdEl_110IdDoc_5458_IdEl_113IdDoc_5458_IdEl_114IdDoc_5458_IdEl_117IdDoc_5458_IdEl_121IdDoc_5458_IdEl_125IdDoc_5458_IdEl_126IdDoc_5458_IdEl_129IdDoc_5458_IdEl_134IdDoc_5458_IdEl_135IdDoc_5458_IdEl_138IdDoc_5458_IdEl_141IdDoc_5458_IdEl_144IdDoc_5458_IdEl_145IdDoc_5458_IdEl_148IdDoc_5458_IdEl_153IdDoc_5458_IdEl_156IdDoc_5458_IdEl_159IdDoc_5458_IdEl_163IdDoc_5458_IdEl_164IdDoc_5458_IdEl_169IdDoc_5458_IdEl_170IdDoc_5458_IdEl_173IdDoc_5458_IdEl_178IdDoc_5458_IdEl_181IdDoc_5458_IdEl_184IdDoc_5458_IdEl_187IdDoc_5458_IdEl_190IdDoc_5458_IdEl_194IdDoc_5458_IdEl_195IdDoc_5458_IdEl_198IdDoc_5458_IdEl_199IdDoc_5458_IdEl_204IdDoc_5458_IdEl_205IdDoc_5458_IdEl_210IdDoc_5458_IdEl_211IdDoc_5458_IdEl_214IdDoc_5458_IdEl_219IdDoc_5458_IdEl_221IdDoc_5458_IdEl_224IdDoc_5458_IdEl_228IdDoc_5458_IdEl_231IdDoc_5458_IdEl_235IdDoc_5458_IdEl_2381#%pZx&w ^ , t N T q5hj,.d)FJ(?B} !" ##$$$$$,,000F0F0W0^0k0r000 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\1#%pZx&w ^ , t N T q5hj,.d)FJ(?B} !" ##$$$$$,,000F0F0W0^0k0r000QHJ .YiuOR $7RUORU> <99?w\e*.Y' zChU> \J\ i .Y#4 _X`qUP'dv7RUSsP'f._X`Ue*mO*C&e*C<+r 7RUw # K0'3&~f.Y5e* !.Ym;"99?%#e*a #e*w #U> 0'3&w # G'\J\ ddP'w # e*99?N6,e*Ko,_X`1/0_X`3.YV ;_X`d?;w # y;7RUd99?w # G?e*oA0~+dB*CdnB7RU['Ce**Cw # -CzChdF.Yd&)H0'3&'K99?1M7RUC.NzCh=~?N0'3&=N0~dWYQ7RURP'nWzCh X0~.Yw # \J\|V]+r d01^e*_X`w # azCh:8bzChL$cU> d_X`DIXdw # dgh0~zChw # w k*C)ne*+rU> atw # 6t99?WuL$c Qv7RUw7RU5}99?d0~w # k0~CS&[p;00@xfp 0hhhhh h0h2h4hNUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialACambria Math"1qAqA>I)X>I)X!0o0o03HX $P;2!xxpokornytpokornytOh+'0 hp  pokornyt Normal.dotm pokornyt2Microsoft Office Word@0EN@0EN>I)՜.+,D՜.+,8 hp Continental AGXo0 Nzov 8@ _PID_HLINKSA~2<IdDoc_5458_IdEl_19589IdDoc_5458_IdEl_134$y6javascript:fnc(1663,0);=3IdDoc_5458_IdEl_16480IdDoc_5458_IdEl_134%y-javascript:fnc(1662,0);9*IdDoc_5458_IdEl_1299'IdDoc_5458_IdEl_126 ;$IdDoc_5458_IdEl_40;!IdDoc_5458_IdEl_100<IdDoc_5458_IdEl_97 |javascript:fnc(549,0); 3IdDoc_5458_IdEl_2869IdDoc_5458_IdEl_92 |javascript:fnc(549,0); |javascript:fnc(549,0);> IdDoc_5458_IdEl_75 > IdDoc_5458_IdEl_253 >IdDoc_5458_IdEl_253 >IdDoc_5458_IdEl_253 :IdDoc_5458_IdEl_21 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiklmnopqstuvwxy|Root Entry FpnISN~Data G1TableO5WordDocument2SummaryInformation(jDocumentSummaryInformation8rCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q