Panel používateľa

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Pre DHZ

80 €

V zmysle zákona je dobrovoľný hasičský zbor povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení v zmysle § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení (ďalej zákon o BOZP) v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti.

Pre naplnenie povinností je každá DHZ povinná splniť nasledovné :

- vypracovanie dokumentácie BOZP

- pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého člena DHZ

- pridelovať členom takú prácu, na ktorú sú zdravotne a odborne spôsobilí

- vybaviť ich vhodnými ochrannými pracovnými prostriedkami

 

Zoznam dokumentácie pre DHZO

Posúdenie rizík pri práci a identifikácia nebezpečenstiev a ohrození
Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu alebo nebezpečnej udalosti
Poistná zmluva úrazového poistenia
Zásady bezpečnej práce pri prevádzke cestných motorových vozidiel
Základné zásady bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami
Základné zásady bezpečnej práce vo výkopoch
Základné zásady bezpečnej manipulácie s plynovými fľašami
Zásady bezpečnej práce s ručnými pracovnými nástrojmi a náradím
Postupy správnej manipulácie s bremenami
Zásady bezpečnej práce s motorovou pílou a motorovou rozbrusovačkou
Zásady bezpečnej práce s elektrickým ručným náradím
Smernica na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov
Poverenie člena zodpovedného za kontrolu rebríkov a regálov  a iné...

Tlačivá :

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti
Oznámenie poistnej udalosti do sociálnej poisťovne
Záznam o kontrole bezpečnostného stavu rebríka
Záznam o kontrole regálov

Dokumentáciu obdržíte v tlačenej forme. (založenú v zakladači, v cene je aj poštovné)

Po objednávke Vám bude zaslaný formulár potrebný pre vypracovanie dokumentácie.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info