Panel používateľa

Ochrana pred požiarmi v bytových domoch

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, vyplývajúcich zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len, „zákon") a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení (ďalej len, „vyhláška"), ako i ďalších platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokutu do 8 298 EUR (§59 ods.1 zákona), 16 596 EUR (§59 ods.2 zákona), resp. 16 596 EUR (§59 ods.3 zákona) právnickej osobe, ktorá poruší povinnosti ustanovené v zákone NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.
Právnickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa §59 ods.1, 2 a 3 zákona.

Primárnou úlohou, zabezpečenia povinností na úseku požiarnej ochrany, je však ochrana zdravia a majetku všetkých obyvateľov.

Prostredníctvom Technika požiarnej ochrany Vám pomôžeme zabezpečiť  všetky Vaše povinnosti výhodne a podľa platnej legislatívy. 

Zabezpečíme :

Preventívnu protipožiarnu prehliadku - a to každých 12 mesiacov v obytných domoch a odstraňovať zistené nedostatky. Súčasťou takejto prehliadky je okrem iného aj kontrola únikových ciest a východov. Tieto sa musia označovať a udržiavať trvalo voľné, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam a požiarnym vodovodom. Plnenie tejto povinnosti je mimoriadne dôležité z dôvodu bezpečnej a rýchlej evakuácie unikajúcich osôb a rýchleho zásahu hasičskej jednotky.

Kontrolu "hydrantov" - Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody) sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Kontrolujú sa najmä prevádzkové parametre (statický a dynamický tlak), vybavenosť hadicových zariadení predpísaným výzbrojom, funkčnosť hadíc (tlakovou skúškou), voľný prístup a označovanie. O kontrole sa vyhotoví záznam, vrátane protokolu o tlakovej skúške požiarnej hadice.

Kontrolu hasiacich prístrojov - Hasiace prístroje musia byť kontrolované najmenej raz za 24, resp. raz za 12 mesiacov, musia byť inštalované a ich stanovište označené piktogramom. Fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov vydá potvrdenie o ich kontrole. Nakoľko je trhu množstvo rôznych výrobcov hasiacich prístrojov, je potrebné dbať na to, aby fyzická osoba, ktorá vykonala ich kontrolu mala platné osobitné oprávnenie na ich kontrolu.

Poradenskú činnosť a zaškolenie zodpovedných osôb

 

Spoločne vytvárajme podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info