Školenia pre DHZ

PZS pre pracovné kategórie I. a II.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Prostredníctvom Autorizovaného bezpečnostného technika alebo bezpečnostného technika pre Vás zabezpečíme služby PZS výhodne a podľa platnej legislatívy.

Každý náš obchodný partner má prideleného svojho autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) alebo bezpečnostného technika (BT), ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska legislatívy.

Medzi tieto úkony patrí najmä:
• Vstupný audit pracovného prostredia a faktorov práce (na začiatku zmluvného vzťahu)
• Vstupné posúdenie zdravotných rizík (na začiatku zmluvného vzťahu)
• Spracovanie kategorizácie pracovných činností;
• Definovanie rozsahu a určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci;
• Vypracovanie dokumentácie: Vstupný audit, posúdenie zdravotných rizík a kategorizácia pracovných činností;
• Sledovanie všetkých legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy;
• Periodické (min. 1 x za rok) prehodnotenie zdravotných rizík.

A čo cena ? Každá firma je špecifická, má iný počet zamestnancov, inú fluktuáciu, rôzne riziká. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého zákazníka

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info